Beth Ydyn Ni’n ei Adael ar Ein Hôl?

Dyma air gan Arthur Burk, Sapphire Leadership Group ac efallai y bydd yn cyseinio gyda rhai ohonoch. Mae trawsnewid yn amser dyrys, ac er mwyn i bethau weithio’n dda mae’n rhaid i bawb sydd ynghlwm weithio arno; gan symud yn fwriadol mewn gras ond eto rhoi lle i’r pwyntiau hyn o gyfathrebu coll, hen ragdybiaethau, y gwrthdaro rhwng yr hen a’r newydd gan ddal ymlaen er mwyn i bawb sydd ynghlwm symud i le newydd. Mae ei ysgrifau’n procio’r meddwl a gobeithiaf y bydd hyn o gymorth gyda’r siwrne.

“Llwyddodd ein seminar yn Innsbruck ynghylch trawsnewid i dorri’n ddwfn i’r tir. Un cysyniad a gafodd gryn ergyd oedd yr hyn yr ydych chi’n ei adael ar ei ôl yn ystod trawsnewidiad.

Mae yna sawl stori glasurol.
-Pedr, Andreas, Iago ac Ioan yn gadael eu busnesau.
-Mathew yn gadael ei swydd gyda’r llywodraeth.
-Abraham yn gwrthod gadael ei deulu tu ôl i gychwyn.
-Duw yn ei orfodi i adael Ismael er mwyn canolbwyntio ar dymor Isaac.
-Bu’n rhaid i Noa adael cannoedd o berthnasoedd ar ôl.
-Roedd gwraig Lot yn gadael y ddinas tu ôl iddi’n emosiynol.
-Gadawodd Paul gynulleidfaoedd bach newydd ar ei ôl heb fugail.

Un o’r trawsnewidiadau sy’n gafael fwyaf yn emosiynol o ran gadael pethau ar ôl yw arestio’r Iesu, ei dreialu a’i farwolaeth.

Nid oedd un o’r apostolion yn gwybod digon eto. Ni allai un ohonynt ddeall ystyr na gwychder y digwyddiadau erchyll a oedd ar droed. Ni allai’r tri gorau hyd yn oed aros ar ddihun yng Ngardd Gethsemane.

Ond roedd y dasg a roddwyd i’r Iesu yn sensitif iawn i amser. Ni allai fod unrhyw oedi. Ni allai aros i esbonio unwaith eto. Ni allai hyd yn oed fynd ag un neu ddau gydag Ef. Roedd yn rhaid iddo gerdded i ffwrdd wrth dair blynedd o fuddsoddiad dwys a symud i mewn i’r tymor nesaf ar ei ben ei hun yn llwyr.

Mae pob un ohonom wedi gwneud llawer o drawsnewidiadau. Ar gyfer y cyntaf, sef ein genedigaeth, roedden ni’n cael ein tynnu’n ffyrnig o’r lle fu’n cynrychioli heddwch, cysur a diogelwch i ni trwy gydol ein bodolaeth. Ni fyddai modd dychwelyd, dan unrhyw amgylchiadau.

Yna byddem yn torri i ffwrdd yn barhaol oddi wrth yr unig ffynhonnell bywyd yr ydyn ni wedi ei adnabod erioed – llinyn y bogail. Ni fyddai’n cael ei roi yn ôl, dim byth.

Y cynllun oedd i ni ffynnu mewn amgylchedd gwahanol o freichiau cariadus a gwelyau diogel, ac i dderbyn ffynhonnell maeth newydd – llaeth.

Mae’r rhan fwyaf o fabanod yn llwyddo i wneud y trawsnewidiad hwn yn iawn. Maen nhw’n gallu gadael beth sydd angen ei adael a derbyn yr adnoddau ar lluniad newydd, gan barhau gyda thymor gwahanol iawn yn eu bywydau ar y tu allan.

I rai, mae trawma’r trawsnewidiad gymaint eu bod yn gwrthod eu mam, gan roi’r bai arni hi am darfu arnynt. Pan gynigir y fron, mae’r baban yn gwrthod. Pan gynigir cariad, mae’r plentyn yn ei wrthod.

Yn y diwedd, mae gwrthod derbyn y trawsnewidiad o’r hen i’r newydd yn gallu bod yn niweidiol iawn i’r plentyn.

Mae’r un peth yn wir i ni.

Gall y ffaith fod ein trawsnewidiad o un tymor i’r nesaf wedi bod yn llawn trais, anghyfiawnder neu gywilydd wneud i ni fod yn obsesiynol ynghylch unioni’r cam, yn lle chwilio am yr adnoddau newydd sy’n perthyn i’r tymor newydd

Gall y ffaith ein bod wedi colli cymunedau cyfan a oedd yn brif ffynhonnell i’n bywyd emosiynol wneud i ni hoelio’n sylw gymaint ar y gwacter yn ein bywydau nad ydym yn pwyso i mewn i’r tymor newydd – a gwahanol – y mae Duw yn ceisio ein symud i mewn iddo.

Gall ffyrnigrwydd y ffordd y tynnwyd yr hen ffynonellau cymorth ariannol i ffwrdd oddi wrthym ein cadw rhag derbyn math arall a gwahanol iawn o gynhaliaeth yn y tymor newydd.

Yn drist iawn, yn aml rydyn ni’n gwneud trawsnewidiad yn llawer mwy anodd nag y mae angen iddo fod trwy roi’r bai ar y diafol am hyn neu’r llall yn lle edrych ymlaen a cheisio gweld yr adnoddau newydd y mae Duw wedi eu gosod yn eu lle.
Efallai y byddai’n werth i chi edrych yn ôl ar rai o’ch trawsnewidiadau yn y gorffennol i weld os allwch wneud heddwch â’r hyn yr oeddech I FOD wedi ei adael ar eich ôl.

Gan Arthur Burk
Mawrth 2017″